Kurs Programının Adı HEMŞİRELİKTE SENARYO TEMELLİ SİMÜLASYON UYGULAMALARI VE SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ
Kurs Programının Süresi 08.30 – 17.30
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları

Amaç: Bu kursun sonunda katılımcı, simülasyona dayalı eğitimler için senaryo geliştirebilir ve yürütebilir.

Kazanımlar: Bu amaca ulaşmak için katılımcı;

  • Hemşirelikte simülasyona dayalı bir eğitim için senaryo geliştirir.
  • Senaryoyu uygulama için ortam ve kişileri hazırlar.

Simülasyona dayalı bir eğitim için hazırladığı senaryoyu yürütür.

Kurs Programının İçeriği

Simülasyon uygulamalarında senaryo yazma
Senaryo yazma (uygulamalı)
Senaryo uygulamaları için hazırlık
Senaryoların yürütülmesi (uygulamalı)
Senaryolara yönelik geribildim

Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Sarmasoğlu, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programı’ndan Bilim Uzmanı, 2014 yılında Doktor ünvanını almıştır.  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda ve Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Ana Bilim Dal’ında Öğretim Üyesidir. Danimarka ve İsveç’te simülasyon merkezlerinde gözlemci ve araştırmacı olarak bulunan Sarmasoğlu, EUSİM simülasyon eğitici sertifikasına sahip olup simülasyon alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitimler ve araştırmalar yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel, 2003 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı’ndan Bilim Uzmanı, 2012 yılında Doktor ünvanını almıştır.  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda ve Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dal’ında öğretim üyesidir. Dr. Yücel, 2014 yılında International Network for Doctoral Education in Nursing (INDEN) ve Sigma Theta Tau International (STTI) tarafından sağlanan araştırma bursu ile 3 ay boyunca Avustralyada bulunan Queensland Üniversitesi Hemşirelik, Ebelik ve Sosyal Hizmetler Okulunu ziyaret etmiş, Brisbane şehrinde bulunan simülasyon merkezlerinde gözlemci olarak bulunmuş, obstetrik acillerde ekip eğitimine yönelik simülasyon programlarına ve simülasyon eğitici eğitimi kurslarına katılmıştır.

İSTEKLENDİRİCİ GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU

İsteklendirici görüşme yöntemi, değişme ya da davranış ve tutumunu değiştirme ile ilgili olarak kullanılan dile odaklanan bir görüşme yöntemidir. Özellikle, bir uzmanın, kendisinden yardım isteyen kişiyle yapacağı görüşmede, değişmeyle ilgili olarak, nasıl daha etkili bir dil kullanılabileceği üzerinde durur. Diğer bir deyişle, isteklendirici görüşme yöntemi, danışanın kendi ilgileri ve değerleri doğrultusunda değişmesiyle ya da davranış ve tutumlarını değiştirmesiyle ilgili bir konuşma yapmasını sağlama yöntemidir.

İnsanlar, genelde, kendi düşüncelerine daha çok inanırlar ve kendi düşüncelerine başkalarınınkilerden daha çok güvenirler. Kişinin, konunun bir yanına ağırlık vererek konuşmasını sağlamak, kendisinin ağırlıklı olarak o yönde düşünmesini sağlar. İnsanlar, genellikle, kendi kendilerine söylediklerine daha çok inanırlar (ikna olurlar). Dolayısıyla, değişme gerekliliği ile ilgili olarak konuşulursa, kişi karşı gerekçelerini ileri sürmeye başlar. En iyisi, onun kendi değişme gerekçelerini, kendisinin dile getirmesidir.

İGY’nde birbirleriyle örtüşebilen dört ayrı süreç vardır. Bunlar, “iyi bir ilişki kurma” (daha kapsamlı bir deyişle, karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir ilişki kurma), “odaklanma”, “düşündürme” (akla getirme, düşünce uyandırma) ve “tasarlama” süreçleridir. Bu sunumda, söz konusu süreçlerden ayrıntılı olarak söz edilecektir.

Kurs Programının Adı BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ, YAYINA HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Kurs Programının Süresi

1 tam gün

Kurs Programının Amacı ve Kazanımları

Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan akademisyenlerin bilimsel makale yazma, yayına hazırlama sürecine ilişkin bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek.

Kurs Programının İçeriği

- Bilimsel makale yazma süreci

  • Literatür tarama
  • Problem tanımlama
  • Araştırma sorusu ve hipotez yazma
  • Yöntem
  • Tartışma

- Yayına Hazırlama süreci
- Hakem ve Editör değerlendirme süreci

Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)

Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Naile Bilgili özellikle Geriatri Hemşireliği ve Hemşirelikte Araştırma konularına odaklanmış olup, klinikte çalışan ve akademik hayata yeni başlayan hemşirelere yönelik “Hemşirelikte Araştırma Kursları” düzenlemektedir. 

Doç. Dr. Yeter KİTİŞ, Lisans ve Yüksek lisans öğrenimini Ege Üniversitesinde tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Doktora derecesini almıştır. Kitiş, 2005 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlığın Geliştirilmesi, İş Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım, Hemşirelere Özel Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma Teknikleri derslerini yürütmektedir. Sağlığın Geliştirilmesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Çalışan Sağlığı konularında bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri olan kurs eğiticileri, sağlık bilimlerinde başta klinik araştırmalar ve epidemiyoloji olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında uzmanlık alanlarında eğitici olarak görev yapmakta olan, uluslararası indekslerde kayıtlı araştırma ve projeleri bulunan yetkin öğretim üyeleridir.

 

Kurs Programının Adı BAKIM DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME KURSU
Kurs Programının Süresi 08.30 - 17.00
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları Kurs programının amacı hemşirelerde kuramsal ve uygulamalı olarak bakım davranışlarının geliştirmesidir. Bu kursun sonunda katılımcıların; İnsan Bakım Kuramı felsefesini kavraması, bakım bilincini geliştirmesi bakım davranışlarını tanımlayabilmesi, bakım davranışlarını örnek bakım durumlarında keşfedebilmesi hedeflenmiştir.
Kurs Programının İçeriği Bakım bilimi ve sanatıyla bakım kavramı
İnsan Bakım Kuramı ve bakım bilinci
Bakım davranışları
Bakım davranışlarının video gösterimi ile analizi
Grup çalışmaları: Bakım anlarında bakım davranışlarının keşfi.Senaryo temelli bakım davranışlarının uygulaması, debrifingler
Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)
Doç. Dr. İlkay BOZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2000 yılında lisans, 2005 yılında Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2012 yılında Doktora mezunu olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2005 yılından bu yana Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Boz, doktora tezini Jean Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirerek ülkemizde doktora düzeyinde bu kuramı kullanan ilk araştırmacı olmuştur. Bu tez aynı zamanda dünyada ilk kez randomize kontrollü araştırma ile İnsan Bakım Kuramının etkinliğini kanıtlamasıyla özgündür. Araştırmacı 2008 yılından itibaren İnsan Bakım Kuramı ve bakım davranışlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmekte, yayınlar ve projeler üretmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programında 2014 yılından bu yana Doç. Dr. Emine Kol ile birlikte “Bakım Davranışlarını Geliştirme” dersini  ve 2017 yılından bu yana “Bakım Davranışlarını Geliştirme Kurs”unu yürütmektedir.

Doç. Dr. Emine KOL
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1993 yılında lisans ve aynı üniversitede 1996 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 1993 ve 2014 yılları arasında klinik ve yoğun bakım hemşireliği, hemşirelik yönetimi görevlerini sürdürmüştür. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2005-2010 yılları arasında yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaparken doktora eğitimini sürdürmüş ve bu süreçte bakım kavramı, bakım davranışları, hasta için iyileştirici ortam ve iyileştirici hemşirelik girişimleri konusunda çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı kapsamında Doç. Dr. İlkay BOZ ile birlikte “Bakım Davranışları Geliştirme” dersini ve 2017 yılından bu yana “Bakım Davranışlarını Geliştirme Kurs”unu yürütmektedir.
Kurs Programının Adı DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI
Kurs Programının Süresi 08.30 - 17.00
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları - Deneysel araştırma türleri, yanlılık kaynakları ve kontrolü konusunda bilgi sahibi olması
- Deneysel araştırma protokolünün hazırlanmasının genel ilkelerini kavraması
- Deneysel araştırmalarda örneklem büyüklüğü belirlemenin genel ilkelerini kavraması
- Deneysel çalışmalara özgü istatistik terminolojilerini kavraması
- Katılımcılar araştırma hipotezine uygun analizleri belirleyebilmesi
- Deneysel araştırmaların yürütülmesi ve raporlamasındaki ilkeleri kavraması
Kurs Programının İçeriği Deneysel araştırmaların tanımı sınıflandırılması-temel kavramlar
Deneysel araştırma süreci –araştırma protokolü hazırlanması-çalışmanın yürütülmesi
Deneysel araştırmalarda örneklem büyüklüğü
Deneysel araştırmalarda hipotez ve araştırma tasarımına uygun istatistik testlerinin seçimi
Deneysel araştırmalarda raporlama
Makale tartışması (RKT ve yarı deneysel olmak üzere seçilmiş makaleler üzerinden).
Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)
Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU TANYER
Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU TANYER tarafından “Epidemiyoloji”, “İleri Epidemiyoloji” “Spss ile uygulamalı istatistik”, “Temel Biyoistatistik” ve “İleri Biyoistatistik” dersleri lisans ve lisansüstü düzeyde verilmektedir. Öğretim Üyesi çeşitli kurslarda istatistik alanına özgü bilgisi ile yer almıştır.

Prof. Dr. Belgin AKIN
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Araştırma Yöntemleri” “Akademik Yazarlık” “ Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği” dersleri vermektedir. Araştırma ve istatistik konusunda çok sayıda kurs ve programa katılmıştır. Kanıt düzeyi yüksek araştırma tasarımları (RKD ve Sistematik Derleme-Meta analiz) ile ilgili makaleleri ve tez danışmanlıkları bulunmaktadır.